Posts Tagged ‘citistom’

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 8

Thursday, September 5th, 2019

W sumie 68 pacjentów przydzielono do grupy placebo i 54 pacjentów przyjmujących rozpoczęte od dawki aspiryny otwarte leczenie przeciwpłytkowe lub terapię przeciwzakrzepową przed wystąpieniem określonego zdarzenia naczyniowego. Czasy stałego zaprzestania stosowania badanego leku i rozpoczęcia leczenia przeciwpłytkowego lub przeciwzakrzepowego przedstawiono na ryc. S4 w dodatkowym dodatku. Łączny odsetek nieprzestrzegania badanego leku w grupach otrzymujących placebo i aspirynę, uśredniony w okresie badania, wyniósł 22%: 15% w grupie przyjmującej aspirynę zaprzestało stosowania badanego leku i 7% w grupie placebo rozpoczęto leczenie przeciwpłytkowe lub leczenie przeciwzakrzepowe (dane nie pokazany). …read more

Chirurgia a fizjoterapia na wysiłkowe nietrzymanie moczu AD 6

Wednesday, September 4th, 2019

Spośród 99 kobiet, które przeszły od fizjoterapii do chirurgii, 90 (90,9%) zgłosiło brak poprawy w stosunku do ostatniej oceny PGI-I przed wykonaniem operacji. Subiektywne leczenie i obiektywne wyleczenie wysiłkowego nietrzymania moczu były znacznie częstsze w grupie operacyjnej niż w grupie fizjoterapeutycznej (leczenie obiektywne, P = 0,001, leczenie subiektywne, P <0,001). Efekty leczenia przedstawiono w Tabeli 2. Obydwie grupy leczone osiągnęły znaczącą poprawę wyników w zakresie UDI i IIQ w porównaniu z wartościami wyjściowymi (Tabela 2). …read more

Faza 3 Test Semagacestatu do leczenia choroby Alzheimera AD 5

Monday, September 2nd, 2019

Wyjściową charakterystykę trzech grup badanych porównano z zastosowaniem testu Fishera-Freemana-Haltona dla zmiennych jakościowych i analizy wariancji dla zmiennych ciągłych. Analiza kowariancji została wykorzystana do oceny zmian od linii bazowej w biomarkerach osocza i CSF oraz w badaniach obrazowych. Analizy bezpieczeństwa zawierały zestawienia zdarzeń niepożądanych z dokładnym testem Fishera, stosowanym do porównań parami. Oprogramowanie R Statystyczne, wersja 2.14.1 (R Development Core Team 2011), zostało użyte do wszystkich analiz statystycznych. …read more

Nowatorska kanceropatia w nadciśnieniu tętniczym płuc

Sunday, September 1st, 2019

Płucne nadciśnienie tętnicze jest chorobą niszczącą o wysokiej śmiertelności. Rodzinne przypadki tętniczego nadciśnienia płucnego zazwyczaj charakteryzują się transmisją autosomalną dominującą ze zmniejszoną penetracją, a niektóre przypadki rodzinne mają nieznane przyczyny genetyczne. Metody
Badaliśmy rodzinę, w której wielu członków miało tętnicze nadciśnienie płucne bez rozpoznawalnych mutacji w żadnym z genów, o których wiadomo, że są powiązane z tą chorobą, w tym z BMPR2, ALK1, ENG, SMAD9 i CAV1. Trzech członków rodziny badano z sekwencjonowaniem całego egzonu. …read more

Ondansetron w ciąży i ryzyko niekorzystnych wyników płodu AD 2

Sunday, September 1st, 2019

Badanie kohortowe nie wykazało znaczących różnic w ciąży i wynikach płodu między 176 kobietami, które były narażone na ondansetron i 352, które nie były narażone.6 Badanie kliniczno-kontrolne wykazało, że stosowanie ondansetronu wiązało się ze zwiększonym ryzykiem rozszczepu podniebienia, ale nie rozszczepu wargi, spodziectwa lub wad cewy nerwowej Korzystając z rejestrów w Danii, przeprowadziliśmy historyczne badanie kohortowe w celu zbadania, czy otrzymanie ondansetronu podczas ciąży wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych wyników płodu, określanych jako spontaniczne poronienie, martwy poród, jakakolwiek poważna wada wrodzona, poród przedwczesny, mała masa urodzeniowa i małe rozmiar dla wieku ciążowego.
Metody
Kohora Studyjna
Korzystając z informacji z Medical Birth Register7 i Krajowego Rejestru Pacjentów8 w Danii, stworzyliśmy ogólnokrajową historyczną kohortę wszystkich ciąż, które dały wynik pojedynczego porodu lub urodzenia martwego dziecka lub zakończyły się niepowodzeniem w okresie od stycznia 2004 r. Do marca. 31, 2011. …read more

Konserwowanie antybiotyków, racjonalnie

Sunday, September 1st, 2019

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowi krytyczne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wartość antybiotyków dla zdrowia ludzkiego jest niezmierzona, ale można je zmierzyć, wiarygodne oszacowanie wzrostu oczekiwanej długości życia przypisywanej antybiotykom może wynosić od 2 do 10 lat.1 Jeśli pomnożymy ten wzrost o 300 milionów Amerykanów i dolara wartość, powiedzmy, 100 000 USD na każdy rok życia, docieramy do oszacowania wartości obecnego stanu zapasów antybiotyków w wysokości 60 bilionów dolarów do 300 bilionów dolarów w samych Stanach Zjednoczonych. Niestety, stado to jest stopniowo zmniejszane z powodu mutacji genetycznych w bakteriach i presji selekcyjnej spowodowanej zalewem antybiotyków uwalnianych do środowiska. Łącznie 51 ton antybiotyków jest spożywanych codziennie w samych Stanach Zjednoczonych, więc presja selekcyjna na korzyść opornych patogenów jest silna. Szacowane roczne stosowanie antybiotyków w Stanach Zjednoczonych. …read more

PEPFAR w okresie przejściowym – implikacje dla opieki nad HIV w Republice Południowej Afryki cd

Sunday, September 1st, 2019

Wstępne wyniki pokazały, że 70 do 90% tych pacjentów pomyślnie przeszło do nowej kliniki, oferując pewne dowody na to, że pacjenci są w stanie poruszać się we wczesnych etapach przejścia. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że odkrycia te dotyczą tylko pierwszej wizyty w klinice transferu, a nie wskaźników zatrzymywania w opiece, przestrzegania leków lub ciągłego supresji wirusologicznej – wyników pomiarów niezbędnych do pełnej oceny efektów procesu transferu. Wielu pacjentów wyraziło obawę, że zostaną rozpoznani przez rodzinę lub znajomych w lokalnych klinikach; niektórzy szukają opieki w prywatnych klinikach, aby zapewnić poufność i uniknąć stygmatyzacji. Inni wyrażają frustrację z powodu braku dostępu do lekarzy w lokalnych klinikach, mniej uważnej opieki i straconego czasu; długie rzędy często powodują, że otrzymywanie leków trwa przez cały dzień. Wysocy urzędnicy potwierdzają, że zapasy leków w klinikach prowadzonych przez rząd są częste, co może zagrażać przestrzeganiu zaleceń lekarstw. …read more

Podejście Michigan do rozszerzenia i reformy Medicaid

Sunday, September 1st, 2019

Kamieniem węgielnym ustawy Affordable Care Act (ACA) jest rozszerzenie zasięgu Medicaid w 2014 r. Na osoby dorosłe o dochodach do 133% federalnego poziomu ubóstwa (około 15 500 USD dla jednej osoby dorosłej w 2014 r.). Odsetek tych osób dorosłych poniżej 65 roku życia, którzy są nieubezpieczeni, przekracza 40% w skali kraju. Indywidualne ubezpieczenie jest zdecydowanie kosztowne dla większości osób dorosłych z niskimi dochodami, a ubezpieczenie sponsorowane przez pracodawcę jest często nieosiągalne lub oferowane członkom tej populacji, którzy pracują. Rozszerzenie zasięgu Medicaid na osoby dorosłe o niskich dochodach może mieć istotne korzyści dla ich dostępu do opieki, wyników leczenia i dobrego samopoczucia.1,2 Przewiduje się, że rozszerzenie Medicaid zatwierdzone przez ACA przyniesie znaczne korzyści gospodarcze dla uczestniczących państw poprzez: ograniczenie nieskompensowanej opieki i utrzymania szpitali, środowiskowych ośrodków zdrowia i innych dostawców bezpieczeństwa, którzy służą nieubezpieczonym pacjentom. …read more

Elder Self-Neglect – W jaki sposób lekarz może pomóc cd

Sunday, September 1st, 2019

Podczas wizyty domowej lekarz może wykorzystać swój związek z Panem L., aby przedstawić go członkom zespołu opieki domowej. Ze względu na kary Medicare za readmisje, byłoby to rozważne dla organizacji opieki zdrowotnej, aby zapewnić zachęty dla lekarzy do wizyt domowych w takich przypadkach. Lekarz może również przekonać pana L., by umożliwić sąsiadom lub ochotnikom z organizacji charytatywnej udzielenie potrzebnej pomocy w domu. Dostosowania można dokonać. Na przykład, jeśli Pan L. …read more

Jak należy rozpocząć wczesną prewencję otyłości ad

Sunday, September 1st, 2019

Laktacja nie może być całym wyjaśnieniem, ponieważ dzieci karmione piersią mają tendencję do zwiększania masy ciała w porównaniu do niemowląt karmionych mieszanką w pierwszych miesiącach życia. Okołoporodowe środowisko hormonalne może być bardzo ważnym czynnikiem. W jednym z badań wyższy poziom leptyny we krwi pępowinowej, głównie odzwierciedlający produkcję łożyska, wiązał się z wolniejszym przyrostem wagi ciała u niemowląt i mniejszą otyłością w wieku od 3 lat do 7 lat. Natomiast wyższy poziom leptyny w wieku 3 lat wiązał się z szybszym przyrostem BMI z 3 do 7 lat, co sugeruje, że oporność na leptynę rozwija się między urodzeniem a 3 rokiem życia.1 Wyniki te są zgodne z badaniami przeprowadzonymi na zwierzętach wykazujących krytyczny okres ekspozycji na leptynę perinatalną, która umożliwia normalne dojrzewanie neuronów regulujących apetyt w podwzgórzu. Cechy karmienia niemowląt inne niż piersi w porównaniu z butelką również mogą odgrywać pewną rolę. …read more